jwelcom.gifpam1.jpgjwelcom.gif
Bienvenido  안녕하세요!  Добро пожаловать!  خوش آمدید!

 
Hello! My name is Pamela Kinnaird and I am the Immigrant Family Liaison for the Shoreline School District.  I'm excited about the opportunity to work with parents and students.  I am bilingual, Spanish/English and having lived in Venezuela for a few years, I understand how diffiicult it is to communicate when English is not your first language.  I'm here to help you with questions, to explain procedures, graduation requirements and anything else you need to make sure your child's educational experience is a successful one.
On the bar to the left there are several links you may wish to click on, such as frequently asked questions, how to contact me, community links and more. I am here to help you and hope to hear from you soon!

  

 
  Spanish    
Mi nombre es Pamela Kinnaird, y yo trabajo como Enlace de Familias de Inmigrantes para el Distrito Escolar del Shoreline. Estoy emocionada por la
oportunidad de trabajar con los padres y estudiantes. Soy bilingüe, Español/ Inglés, y habiendo vivido en Venezuela por unos años entiendo las dificultades al comunicarse cuando el Inglés no es su primera lengua.
    Estoy aquí para ayudarle si tienen preguntas, para explicar los procedimientos, requisitos de graduación y cualquier otra cosa que necesiten para  asegurarse de que la experiencia educativa de su hijo sea un éxito.
    En la izquierda encontraran varios enlaces que pueden ayudarles.  Por favor haga clic en ellos ya que contienen las preguntas comunes, informacion acerca de cómo ponerse en contacto conmigo, vínculos en la comunidad y mucho más. Estoy aquí para ayudarles y espero estar en contacto con ustedes pronto!
     
    


Korean

안녕하십니까?

저의 이름은 파멜라 킨내르드(Pamela Kinnaird)이며 쇼라인 학군의 이민가족연락관 직을  맡고있습니다. 학부보님 학생들과 일할 기회를 갖게 되어 대단히 기쁩니다. 저는 스페인어/영어 이중언어를 하며 베네주엘라에서 여러 해를 살아, 영어가 모국어가 아닐 겪는 소통의 어려움을 이해하고 있습니다. 여러분들이 궁금하신 점을 도와드리고, 교무 절차, 졸업 요건 여러분 자녀의 교육을 성공적으로 이끌기 위한 모든 사항에 대한 설명을 드리는 것이 저의 임무입니다.

화면 좌측 메뉴바에 공통질문(FAQ), 연락 방법, 지역사회 링크 등이 있으니 필요하시면 눌러서 사용하시기 바랍니다. 제가 여러분께 도움이 되고자 하오니 제게 연락을 주시기 바랍니다.
 

Chinese

您好! 我的名字是帕梅拉Kinnaird, 我是Shorline 学区的移民家庭連絡人 . 我非常高興有機會與父母和學生工作. 我是雙語者,西班牙語或者英語, 居
住在委內瑞拉几年,當英語不是您的第一種語言时, 我瞭解溝通是有多么困
難. 我在這裡帮助您如果您有任何問題, 解釋做法,畢業要求,並且您需要确
定您的孩子育经验是一成功的一個。
在左边有幾個鏈接處您可以点它,例如常見問題如何聯絡我,社區鏈接和更的多联系。 我在這裡幫助您和希望很快收到你的來信!


____________________________________________________
Vietnamese

Chào! Tên tôi là Pamela Kinnaird và tôi là Di Dân Gia đình Liên lạc cho trường Shoreline. Tôi vui mừng về có cơ hội làm việc với phụ huynh và học sinh. Tôi là người song ngữ, tiếng Tây Ban Nha / Tiếng Anh và sống vài năm ở Venezuela.  Tôi hiểu là một điều khó khăn khi giao tiếp tiếng Anh, mà tiếng Anh không phải ngôn ngữ đầu tiên của bạn. Tôi ở đây để giúp bạn, giải thích các thủ tục, yêu cầu tốt nghiệp và bất cứ điều gì khác mà bạn cần phải chắc chắn kinh nghiệm giáo dục của con bạn là một thành công.

Tại bên trái là các liên kết có một số bạn có thể bấm vào, như thường xuyên hỏi các câu hỏi, làm thế nào để liên hệ với tôi, các liên kết cộng đồng và nhiều hơn nữa. Tôi ở đây để giúp bạn và hy vọng được nghe từ bạn sớm!